Case Koulutuskuntayhtymä OSAO

Ulla-Maija Luoma & Riitta Pyky

Oulussa kehitettiin ammattiopistoihin höntsää hyödyntävä toimintamalli, joka edistää opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelumotivaatiota ja uraohjausta. Malli pilotoitiin ja arvioitiin Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla. Malli sisältää kuvion 1 mukaisesti kolme vaihetta: toimintaan ohjauksen, Höntsäklubit sekä koulutuksia vertaisohjaajille ja nuoria ohjaaville ammattilaisille. Toimintamallin vaikutuksia arvioitiin sekä laadullisesti että määrällisesti kyselyillä, toiminnallisilla menetelmillä ja ryhmähaastatteluilla. Vaikutuksista voit lukea enemmän höntsö oppaan nuoret – osiosta.

Toimintaan ohjaus

Toimintaa koordinoi ammattiopiston yksikössä yhteyshenkilö, joka oli yleensä opinto-ohjaaja tai kuraattori. Yhteyshenkilö tiedotti toiminnasta opettajille ja henkilöstölle, valitsi toiminnasta hyötyvät ryhmät, aikataulutti klubit ryhmien lukujärjestyksiin ja muistutti opettajia klubille tulemisesta. Työaikaa koordinointiin kului enintään kolme tuntia kuukaudessa. Toimintamallin arvioinnin yhteydessä yhteyshenkilöt toivat esille, että voisivat olla enemmänkin mukana klubien sisältöjen suunnittelussa yhdessä esimerkiksi OPO-tiimin kanssa. 

Höntsä tuotiin näkyväksi oppilaitoksen arkeen kuuluvissa erilaisissa tapahtumissa, kuten viikoittaisilla Kohtaamispaikoilla ja Terkkapysäkeillä sekä lukuvuoden isoimmissa tapahtumissa esimerkiksi Hyvinvointi virtaa -viikoilla. Tapahtumien keskeisenä sisältönä oli opiskelijoiden innostaminen mukaan toiminnallisille pisteille, kuten pelaamaan kärpäslätkäsäbää. Liikunnallisista menetelmistä voit lukea lisää blogista.

Oppilaitoksen tapahtumien aikana opiskelijat kuulivat höntsätoiminnasta sekä mahdollisuuksista osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin vertaisohjaajakoulutuksiin. Tapahtumien tarkoituksena oli lisätä myös oppilaitoksen henkilökunnan tietämystä höntsätoiminnasta ja toiminnan mahdollisuuksista edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Havaitsimme, että tapahtumissa esillä oleminen on keino lisätä toiminnan näkyvyyttä ja edistää saavutettavuutta oppilaitoksessa. Useimmat opettajat, jotka tutustuivat höntsätoimintaan tapahtuman aikana, toivat ryhmänsä toimintaan uudelleen.

Hankkeen aikana on tehty töitä opiskelijahyvinvointiryhmien sitouttamiseksi toimintaan. Monialainen työryhmä on avainasemassa organisoitaessa opiskelijoiden opiskelumotivaatioon, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja opintojen keskeytysten estämiseen liittyvää toimintaa oppilaitoksissa. Työryhmän sitoutuminen merkitsi asian ottamista esille johtotiimissä, ja siitä asia eteni koulutusten toteuttamiseen henkilökuntakoulutuksissa. Henkilökunnan koulutusten tavoitteena on tukea ja antaa opettajille lisää työkaluja opiskelijaryhmien ryhmäytymiseen opiskelua aloitettaessa ja koko opiskelun ajan. 

Höntsäklubit

Ammattiopiston opettajat ja muut nuoria ohjaavat ammattilaiset voivat hyödyntää toimintamallia omassa työssään Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa -koulutusmateriaalin ja Oulun työkirjan avulla. Koulutukset ja työkirja tarjoavat konkreettisia harjoitteita hyödynnettäväksi ammattiopiston arjessa. Harjoitteet tukevat nuorten ryhmäytymistä, hyvinvointia, uraohjausta ja opiskelumotivaatiota. 

Vertaisnuoret voivat tutustua itsenäisesti tai ohjaajan avulla vertais-coach-materiaaleihin ja alkaa ohjata helppoa ja hauskaa höntsää oppilaitoksessaan. Vertais-coach-koulutus tukee nuorten oman ohjaajuuden vahvistumista ja itsetuntemusta. 

OSAOlla vertaisohjaajakoulutukset ovat osa opintoja:

  • tanssitaiteen linjalla
  • liikunnanohjauksen peruskurssilla
  • tutor-koulutuksessa
  • valinnaisena kasvatus- ja ohjausalan opinnoissa.

OSAOlla ammattilaisille suunnattuja koulutuksia toteutettiin:

  • ideointipäivinä
  • osana yksiköiden täydennyskoulutusta ryhmäytymisen tueksi
  • kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa -koulutuksena
Oppilaitoksissa järjestettävä höntsätoiminta perustuu toiminnallisen ohjauksen, luovien menetelmien ja kokemusliikunnan teoriaan. Höntsähetkissä voi aluksi olla mukana opettaja, mutta toiminta jatkuu nuorten vertaisohjaamisena. Hyötyjä ovat mm. kouluviihtyvyyden parantuminen, parempi keskittymiskyky ja omien vahvuuksien tunnistaminen.
Kuvio 1. Osao-Malli